STRIKE PRO SLINGSHOT MINNOW – EG-146 / EG-147

EG-146
Body Length: 9cm, 3-9/16″
Weight: 7g, 1/4oz

EG-147
Body Length: 7cm, 2-3/4″
Weight: 3.6g, 1/8oz

Categories: , ,