STRIKE PRO SLINKY MINNOW – EG-173BF / EG-173CF

EG-173BF
Body Length: 8.6cm, 3-1/2″
Weight: 6.3g, 1/4oz

EG-173CF
Body Length: 10.6cm, 4-3/16″
Weight: 10.2g, 1/4oz

Categories: , ,