WIRE RIG W/LEAD FWRL

WIRE RIG W/LEAD FWRL
• Available sizes: 1 (12g), 2 (12g), 4 (12g), 6 (12g), 1/0 (16g), 2/0 (16g)
• Qty: 1pcs